no comments

Khái niệm “biệt tướng” trong tướng pháp

Trong  xã hội có rất nhiều kiểu người; nhưng nổi bật chỉ có 19 điển hình về bản chất và điển hình bản chất ấy được thể hiện ra hình tướng rất đặc biệt; hình tướng dù ẩn kín (người ta khó nhìn thấy ngay) dù lồ lộ ra ngoài thì nó đều cho ta những thông tin đặc biệt để khái quát hóa nhân cách của con người đó.

Hình tướng biểu lộ đặc biệt nhân cách của một cá nhân nào đó. Nó nằm ngoài những mẫu hình bình thường. Nó được các tướng thuật gia Đông, Tây, Kim, cổ phân gọi là biệt tướng. Tướng mạo đặc thù.

Trong những biệt tướng đó, nó đều cung cấp cho người xem tướng những nhận định chuẩn xác, dự báo chắc chắn. Và nó diễn ra phù hợp với thực tế cuộc sống của cá nhân đó về sau.

Biệt tướng là “tiên thiên – bẩm sinh – thiên định” có từ khi sinh ra và tồn tại. Nó “bất biến ”. Nó không biến dạng, không mất đi và cũng không xuất hiện sau, trong quá trình sống của cá nhân đó kể từ khi định tướng (tuổi thanh niên).

Biệt tướng chi phối toàn bộ, bộc lộ nổi bật nhân cách như: hiền triết, bạo tàn, gian trá, phản bội, vương giả, lẳng lơ, dâm đãng, nghèo hèn, thông thái…

Nhìn vào tướng mạo, người có kiến thức về lĩnh vực này bị nó đập ngay vào mắt (lộ tướng) và có thể nhận định ngay được nhân cách.

Reply